Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden Yellow Brick Coaching

Yellow Brick Coaching, gevestigd te Spankeren en geregistreerd onder KvK-nummer 85408239.

 

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder cliënt degene die deze voorwaarden aanvaardt, Yellow Brick Coaching degene die de opdracht ontvangt.
 1. Yellow Brick Coaching en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Yellow Brick Coaching, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de cliënt wordt door Yellow Brick Coaching uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Yellow Brick Coaching schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van Yellow Brick Coaching zijn gebaseerd op informatie die door de cliënt is verstrekt.
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Yellow Brick Coaching zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 1. De geoffreerde tarieven voor bedrijven zijn exclusief BTW en voor particulieren inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 1. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. Yellow Brick Coaching kan niet aan een offerte worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Yellow Brick Coaching en de cliënt komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 1. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door Yellow Brick Coaching uitgebrachte offerte, dan wel door een schriftelijk akkoord op de gestuurde offerte.
 1. Yellow Brick Coaching neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 1. Yellow Brick Coaching verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van de door haar ingeschakelde derden.
 1. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Yellow Brick Coaching kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Op een later tijdstip wordt dit alsnog nagekomen, dan wel wordt de overeenkomst beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot een schadevergoeding.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Yellow Brick Coaching de cliënt hiervan op de hoogte. Beide partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot een redelijke aanpassing van de overeenkomst.
 1. Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering hierdoor worden beïnvloedt. Yellow Brick Coaching zal de cliënt hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 4 – Medewerking cliënt

 1. Yellow Brick Coaching zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de cliënt, dient dit aan Yellow Brick Coaching doorgegeven te worden.
 1. Cliënt werkt volledig mee aan het tot een goede oplossing brengen van zijn situatie. Is de cliënt onwillig en werkt cliënt niet voldoende mee, dan is Yellow Brick Coaching vrij de opdracht terug te geven, met volledige verrekening van de gemaakte uren.
 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de cliënt zijn in artikel 4.2 genoemde verplichting niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de cliënt. Yellow Brick Coaching is bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen bij de cliënt.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door Yellow Brick Coaching aan te geven wijze of tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 1. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling in termijnen geschiedt, dit in evenredigheid met de voortgang van de coaching. Indien de cliënt het verschuldigd bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.
 1. Yellow Brick Coaching zal vervolgens de uitvoering van de opdracht direct opschorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.
 1. De cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vordering, gelijk aan de wettelijke rente.
 1. De vordering van Yellow Brick Coaching is direct opeisbaar. In geval van faillissement, beslag of onder curatele zijn de vorderingen van Yellow Brick Coaching en de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 1. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 1. Yellow Brick Coaching is bevoegd de vordering uit handen te geven. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. Yellow Brick Coaching heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een coachingsessie, coachingtraject of training te annuleren of deelname van de cliënt te weigeren.
 1. Annulering door de cliënt kan tot 4 weken voor aanvang van een coachingsessie, coachingtraject of training kosteloos geschieden. Bij geen annulering is de cliënt verplicht het totaalbedrag van een coachingtraject, coachingsessie of training te voldoen.
 1. In geval de cliënt na aanvang van een coachingtraject, coachingsessie of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de cliënt geen recht op enige terugbetaling. Tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Yellow Brick Coaching, anders rechtvaardigen.
 1. Een individuele coachingsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Yellow Brick Coaching streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is Yellow Brick Coaching gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 1. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 1. Yellow Brick Coaching heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen indien de cliënt tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico

 1. Yellow Brick Coaching is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt mondelinge en/of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 1. Indien Yellow Brick Coaching aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
 1. Yellow Brick Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten, tenzij de cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Yellow Brick Coaching.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Yellow Brick Coaching is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Yellow Brick Coaching kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Werkzaamheden die door Yellow Brick Coaching zijn verricht voor het intreden van enige overmacht, mogen aan Yellow Brick Coaching gefactureerd worden.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

Het auteursrecht en eventueel andere intellectuele eigendomsrechten blijven berust bij Yellow Brick Coaching. Alle door Yellow Brick Coaching geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals verslagen, adviezen, documenten enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Yellow Brick Coaching zelf en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Yellow Brick Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of door anderen dan Yellow Brick Coaching ten uitvoer worden gebracht. Tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen is of uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Yellow Brick Coaching behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen, waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.
 1. Yellow Brick Coaching draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Eventuele klachten over de door Yellow Brick Coaching geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Yellow Brick Coaching, kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 12 – Slotbepaling

 1. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen Yellow Brick Coaching en de cliënt in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 1. Op de overeenkomst tussen Yellow Brick Coaching en de cliënt geldt het Nederlands recht van toepassing.
 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Yellow Brick Coaching van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Neem contact op